Slovenská asociácia európskeho práva

Kauza FRUCONA

Nevykonanie uvedeného rozhodnutia zo strany Slovenskej republiky bolo Komisiou napadnuté na Súdnom dvore dňa 21.11. 2008  žalobou o porušenie povinnosti podľa čl. 108 ZFEÚ (ex čl. 88 ods. 2 ZES). Generálny advokát Villalón vo svojom odôvodnenom stanovisku z 9.9. 2010 podrobne a presvedčivo uviedol akého porušenia práva Únie sa Slovenská republika dopustila (a ktorý orgán porušenie spôsobil). Samotný rozsudok Súdneho dvora vo veci C-507/08 z 22. 12. 2010 vyznieva skôr ako jeho rýchla snaha rozhodnúť viac než dva roky sa ťahajúcu žalobu pred koncom roka a nekaziť súdne štatistiky. Najmä záver rozsudku (body 60 až 65) relativizuje potrebu vymoženia rozhodnutia Komisie a zásadu prednosti práva Únie, keď sa odvoláva na "predloženie dostatočných dôkazov, na základe ktorých by sa bolo možné domnievať, že v stanovenej lehote podnikla [Slovenská republika ] všetky kroky, ktoré mohla vykonať, na získanie vrátenia spornej pomoci" (bod 64). V bode 63 Súdny dvor konštatuje, že mu nikto neuviedol, čo sa stalo s mimoriadnym dovolaním generálneho prokurátora SR voči rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 21. apríla 2008. Záhadou zostáva, prečo sa na jeho výsledok Súdny dvor zástupcu SR jednoducho neopýtal, keďže počas ústneho pojednávania veci C-507/08 dňa 3.6. 2010, už bolo o mimoriadnom dovolaní Najvyšším súdom SR rozhodnuté.

Rozsudok Súdneho dvora  vo veci C-507/08 je tretím konštatovaním porušenia práva Únie zo strany Slovenskej republiky (predchádzajúce skončené konania: C-114/06, 493/07, prebiehajúce konania: 264/09, 253/10 a 531/10).